Προγραμματισμός με Alice 3

Από το σχολικό έτος 2013-2014 διδάσκεται αντικειμενοστραφής οπτικός προγραμματισμός με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Alice 3

Site του περιβάλλοντος Alice www.alice.org/index.php

Γρήγορος οδηγός εκμάθησης του περιβάλλοντος HowToGuide_PDF_Complete